Privacy Beleid

Vrouwenvoetbalnieuws.nl zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal vrouwenvoetbalnieuws.nl zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 1 – Definities:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bestand:
elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze.

Betrokkene:
een geïdentificeerde natuurlijke persoon.

Bewerker:
Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks aan gezag onderworpen te zijn.

Derde:
Ieder, niet zijnde Betrokkene, de Verantwoordelijke, Bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken

Persoonsgegevens:
Alle gegevens zoals bedoeld in artikel 1a Wet bescherming Persoonsgegevens en artikel 4 lid 2 Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende een Betrokkene.     

Verwerking:
elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Verantwoordelijke:
In dit privacy beleid te weten vrouwenvoetbalnieuws.nl.

Artikel 2 – Reikwijdte

 1. Door vrouwenvoetbalnieuws.nl worden Persoonsgegevens verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de diensten/producten die vrouwenvoetbalnieuws.nl aanbiedt.
 2. Betrokkene geeft aan dit privacy beleid te accepteren door gebruik te maken van deze website.
 3. Vrouwenvoetbalnieuws.nl verzameld via de website www.vrouwenvoetbalnieuws.nl data vanuit Google Analytics.
 4. De volgende typen Persoonsgegevens kunnen door vrouwenvoetbalnieuws.nl  voor de in artikel 4 omschrijven doeleinden worden verwerkt:
  1. E-mail adressen;
  2. Adresgegevens;
  3. Telefoonnummer;
  4. IP-adres
  5. Geslacht
  6. Geboortedatum
 5. Vrouwenvoetbalnieuws.nl verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, referenties plaatsen of gebruik maken van social media.
  2. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes.
  3. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt
  4. Telefonische vraaggespraken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3 – Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Vrouwenvoetbalnieuws.nl. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Vrouwenvoetbalnieuws.nl, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Vrouwenvoetbalnieuws.nl. Vrouwenvoetbalnieuws.nl zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
 3. Verwerking van de Persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke.

Artikel 4 – Doeleinden gegevens:

 1. Het bedrijf gebruikt persoonsgegevens van Betrokkenen voor de volgende doeleinden: onderzoek & commercie.
 2. De Persoonsgegevens worden  in beginsel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van bijvoorbeeld  de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene opgevraagde diensten of producten van vrouwenvoetbalnieuws.nl.  Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 5 – Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden. Met uitzondering van opslag voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

Artikel 6 – Beveiliging gegevens:

 1. Vrouwenvoetbalnieuws.nl neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7 – Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van (bedrijf) kan worden gevergd
 2. Vrouwenvoetbalnieuws.nl biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden  inzage tot diens Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen is het vrouwenvoetbalnieuws.nl toegestaan een vergoeding te vragen aan Betrokkene voor de inzage.
 3. Indien de Betrokkene van een van de in artikel 7 lid 2 genoemde rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over dit Privacy beleid kan de Betrokkene het bedrijf bereiken via redactie@vrouwenvoetbalnieuws.nl.

Artikel 8 – Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van ) een wettelijke verplichting.
 2. Wanneer een Verwerking namens Vrouwenvoetbalnieuws.nl  moet worden uitgevoerd, zal tussen de Bewerker en Vrouwenvoetbalnieuws.nl een Bewerkersovereenkomst gesloten worden.

Artikel 9 – Toezicht

 1. De toezicht houdende partij is de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Vrouwenvoetbalnieuws.nl verleent haar volledige medewerking aan de Autoriteit Persoonsgegevens bij de uitoefening van diens taken, voornamelijk door het verstrekken van informatie.
 3. In geval van inbreuk in verband met de Persoonsgegevens meldt Vrouwenvoetbalnieuws.nl deze inbreuk zo spoedig mogelijk nadat Vrouwenvoetbalnieuws.nl kennis van de inbreuk heeft gekregen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10 – Minderjarigen

 1. Als de gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft deze in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Vrouwenvoetbalnieuws.nl.

Artikel 11 – Contact en afhandeling klachten

 1. Vrouwenvoetbalnieuws.nl biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Vragen en klachten kunnen worden ingediend op redactie@vrouwenvoetbalnieuws.nl.

Online diensten van het bedrijf, de website.

 1. Vrouwenvoetbalnieuws.nl heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek en het gebruik van deze website te beveiligen om de beveilig van Persoonsgegevens zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
 2. Vrouwenvoetbalnieuws.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit eventuele virussen, malware, DDoS en andere mogelijke schadeveroorzakende oorzaken. Vrouwenvoetbalnieuws.nl heeft slechts een inspanningsverplichting om de website zo goed mogelijk te beveiligen.

Websites van Derden

 1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op alle sites waarnaar deze website verwijst, via links, advertenties en/of een banner en/of gebruik van maakt. Vrouwenvoetbalnieuws.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze Derden omgaan met uw Persoonsgegevens. Vrouwenvoetbalnieuws.nl raad u aan kennis te nemen van  het privacy beleid van de desbetreffende websites.

Communicatie via Social Media

 1. Vrouwenvoetbalnieuws.nl is actief op verschillende sociale media platforms, zoals Facebook, Twitter, Youtube etc. Via deze weg kunnen Persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld indien enige vorm van communicatie plaatsvindt langs deze weg.
 2. Doordat de Betrokkene uit eigen beweging communiceert met Vrouwenvoetbalnieuws.nl via social media platformen, geeft Betrokkene toestemming tot Verwerken van diens via deze kanalen zichtbare gegevens .
 3. Verwerkte informatie verkregen via social media platforms zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden.

 (Elektronische) nieuwsbrief

 1. Betrokkene kan zich online inschrijven via de nieuwsbrief van Vrouwenvoetbalnieuws.nl. Vrouwenvoetbalnieuws.nl Verwerkt voor het verstrekken van de nieuwsbrief de naam en het e-mailadres en eventuele andere relevante gegevens van Betrokkene. Betrokkene kan zich per direct afmelden voor de nieuwsbrief via: redactie@vrouwenvoetbalnieuws.nl.
 2. Persoonsgegevens zullen binnen redelijke termijn verwijderd worden zodra het bewaren van de Persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de in artikel 4 nader omschreven doeleinden.

Cookies

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Vrouwenvoetbalnieuws.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De informatie die Vrouwenvoetbalnieuws.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Vrouwenvoetbalnieuws.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. Betrokkenen heeft door akkoord te gaan met het de cookie pop-up expliciet toestemming gegeven tot het Verwerken van gegevens verzameld middels de cookies. Met deze gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Artikel 13 – Wijzigingen privacy beleid

Vrouwenvoetbalnieuws behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid en Cookiebeleid aan te passen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op dit privacy beleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacy beleid.