Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website . Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet gekopieerd, verspreidt en/of openbaar gemaakt worden.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl is gerechtigd de website tijdelijk te beperken en/of offline te plaatsen met het oog op onderhoudswerkzaamheden.
Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud op de website te plaatsen die in strijd is met: de wetgeving; een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie;
  • inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Ondanks dat vrouwenvoetbalnieuws.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan vrouwenvoetbalnieuws.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Vrouwenvoetbalnieuws.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de website van de derde partij waarnaar doorverwezen kan worden, onrechtmatige inhoud bevatte. Vrouwenvoetbalnieuws.nl is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat vrouwenvoetbalnieuws.nl is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor vrouwenvoetbalnieuws.nl kenbaar behoorde te zijn.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Vrouwenvoetbalnieuws.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Indien per abuis content, hieronder te verstaan tekst, foto’s en video’s en andere gerelateerde zaken, zonder toestemming van de auteursgerechtigde of zonder afgekochte auteursrechten, op de website www.vrouwenvoetbalnieuws.nl door een van de vennoten is gepubliceerd/geplaatst, dan is slechts en alleen de vennoot verantwoordelijk voor de publicatie van het bovenstaande, aansprakelijk ten aanzien van de geclaimde schade.

Privacy & cookies

Vrouwenvoetbalnieuws.nl hanteert een privacy en cookie beleid. Door de website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met het bovengenoemde beleid. Voorts zullen de onderstaande bepalingen tevens van toepassing zijn.

De gegevens en informatie die aan vrouwenvoetbalnieuws.nl zijn verstrekt, zal vrouwenvoetbalnieuws.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vrouwenvoetbalnieuws.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en vrouwenvoetbalnieuws.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is vrouwenvoetbalnieuws.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die vrouwenvoetbalnieuws.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Vrouwenvoetbalnieuws.nl gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.
Nieuwsbriefsystemen

Vrouwenvoetbalnieuws.nl kan met een derde partij overeenkomen dat de derde op hun website gebruik maakt van een nieuwsbriefsysteem in samenwerking met vrouwenvoetbalnieuws.nl.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de door de Wederpartij verstuurde nieuwsbrieven.

Vrouwenvoetbalnieuws.nl is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat een door de Wederpartij verstuurde nieuwsbrief onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij vrouwenvoetbalnieuws.nl vooraf op te hoogte van was deze inhoud.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.